Boka ett kostnadsfritt besök nu:
040-96 51 55

Villa- & Fastighetsassistans i Skåne AB

Avtalsvillkor hemstädning

1. Allmänt

Med ”Beställare” avses den som beställt tjänsten eller den för vars räkning tjänsten utförs. Beställaren specificeras i dokumentet Huvudavtalet. Med ”Tjänst” avses den tjänst som specificeras i Huvudavtalet Med ”Objektet” avses den plats där Tjänsten ska utföras. Med ”Leverantör” avses den som utför Tjänsten dvs. Villa & Fastighesassistans i Skåne AB ( VFAS ) , org nr 556659-3025

Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade Tjänster om inte annat anges i Huvudavtalet. Med ”Uppdraget” avses de Tjänster VFAS utför åt Beställaren, mot ersättning, i enlighet med Huvudavtalet. Med ”Huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommits mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor .

Dessutom är Konsumenttjänstlagens (1985:716) bestämmelser tillämpliga på Huvudavtalet såvitt gäller Tjänster där Beställaren är konsument. Om Beställaren är näringsidkare gäller inte Konsumenttjänstlagen och dessa Avtalsvillkor endast i tillämpliga delar.

2. Uppdraget

VFAS skall utföra Tjänsten fackmässigt och samråda med beställaren i den utsträckning som det behövs och är möjligt. Utrustning: Beställaren skall tillhandahålla den utrustning som överenskommit för Tjänstens utförande. Om Beställaren och VFAS enats om att Beställaren ska tillhandahålla material och om material i sådant fall saknas eller ej är iordningställt, levereras detta av VFAS och materialet debiteras enligt kvitto. Vidare skall Beställaren tillhandahålla tillgång till varmt och kallt vatten och uttömningsmöjlighet. Beställd tid: Detta framgår av Huvudavtalet.

Bokning: Med bokning avses per telefon eller e-post av Beställare godkänt förslag på tid för Tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt 4. VFAS förbehåller sig rätten att ställa in bokad tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid. Inställelseavgift: Leverantören debiterar förflyttningen till Beställaren samt det material VFAS använder vid varje Uppdragstillfälle. Debitering sker enligt Huvudavtalet.

3. Typer av uppdrag

Beställaren kan teckna sig för fyra olika typer av Uppdrag.

1. Abonnemang med bindningstid inklusive timpott som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel.

2. Abonnemang med bindningstid som löper tillsvidare under en fyra veckors period med intervall beskrivet i Huvudavtalet. Abonnemanget kan sägas upp med 30 dagars varsel.

3. Abonnemang med bindningstid löper under den tid med beskriven intervall som framgår av Huvudavtalet . Om parterna efter bindningstidens slut inte enats om ny bindningstid övergår abonnemanget till abonnemang utan bindningstid och kan sägas upp med 30 dagars varsel.

4. Engångsuppdrag, som specificeras och debiteras enligt Huvudavtalet eller i enlighet med muntlig överenskommelse.

4. Avbokning, ombokning

Avbokning: Ett förbokat tillfälle som är ett abonnemang exklusive timpott samt engångstillfällen kan avbokas av Beställaren via mejl eller telefon till VFAS minst fem (5) arbetsdagar (120 timmar) innan bokad tid. Sker avbokningen senare än fem (5) arbetsdagar (120 timmar) debiteras 20% av bokad arbetstid dock inte inställelsesavgift såvida ingen inställelse skett på förbokad tid som är avbokad.

Ombokning: Ett förbokat tillfälle kan ombokas av Beställaren via mejl eller telefon till VFAS minst två (2) arbetsdagar (minst 48 timmar) innan bokad tid.

Uteblivna tillfällen: Om Uppdraget inte kan utföras på överenskommen tid och inte avbokats eller ombokats faller tillfället bort och debiteras. Är det en utförare hos VFAS som fått förhinder att närvara vid överenskommen tid tar VFAS kontakt med Beställaren omgående för att hitta en ny tid att ersätta uteblivet tillfälle.

Helgdagar: Uppdraget har uppehåll för nationella helgdagar om inte tid har ombokats.

5. Nöjdhetsgaranti Abonnemang

Är beställaren inte nöjd med utförd tjänst vid första utförandet har beställaren möjlighet att avsluta abonnemanget utan uppsägningstid. Detta måste göras senast samma dag som tjänsten utfördes.

6. Fel, avvikelser och reklamationer

Beställaren ska underrätta VFAS inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att tjänsten är felaktig (reklamation). VFAS åtar sig att åtgärda felet och rätta till avvikelsen inom 48 timmar, om möjligt.

Om VFAS inte lyckats rätta till avvikelsen har Beställaren rätt att göra avdrag på priset. VFAS ges rätt att fotografera eller på annat sätt dokumentera avvikelser, fel, förseningar, skador mm.

7. Tillträde – iordningställande

Beställaren skall lämna tillträde samt se till att arbetsplatsen är i sådant skick att Tjänsten kan utföras. VFAS ges rätt att fästa ett märke på undanskymd plats i Objektet för att kunna registrera Objekt.

8. Uppsägningstid

Uppsägningstid är 30 dagar på samtliga av våra abonnemang.

9. Betalningsvillkor

VFAS fakturerar månadsvis i efterskott för utförd Tjänst. Betalning sker till VFAS bankgirokonto. Betalning skall ske 30 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Leverantören och betalning skall vara VFAS tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Det är Beställarens ansvar att kontrollera så att tak för skattereduktion ej överstigits. För det fall skattereduktion har nyttjats fullt ut är kunden ersättningsskyldig för de kostnader detta kan åsamka VFAS , för närvarande 400 kr ink moms. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt lag.

10. Prisjustering

Priserna för Tjänster framgår av Huvudavtalet. VFAS förbehåller sig rätten att justera priserna. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg. Vid prisjustering ges Beställaren rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid om 60 dagar. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

11. Arbetsledning och kontaktperson

Arbetet leds och kontrolleras av VFAS arbetsledare. Arbetsledaren rapporterar till Beställarens kontaktperson. Beställaren skall utse kontaktperson till vilken VFAS kan vända sig för rapportering och förfrågningar.

12. Nycklar mm

Beställaren skall tillhandahålla VFAS rätt antal nycklar, passerkort, portkod eller motsvarande, nedan benämnda ”Nycklar”, för tillträde till Objektet. VFAS förser Nycklarna med registrerade nummerbrickor. Tillhandahållande av Nycklar skall ske till, en för VFAS behörig person som har rätt att kvittera utlämnade Nycklar. Återlämnande av Nycklar sker endast till den person hos Beställaren som inlämnat dessa eller till person som kan uppvisa identiska nycklar.

14. Ansvar

VFAS är skyldig att utge ersättning för skador som tillfogats Beställaren på grund av VFAS dröjsmål eller fel. Ersättning för skada omfattar inte förlust i näringsverksamhet. Personskador regleras i enlighet med VFAS ansvarsförsäkring. Beställaren skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. VFAS kan inte göras ansvarigt för maskinhaveri eller andra skador som orsakas av normalt slitage på Beställarens maskiner. Eventuella skador eller annan åverkan på maskiner som användes av VFAS utförare, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av Beställaren. Om Beställaren kräver ersättning för skadad maskin skall det skadade objektet lämnas över till VFAS. Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

15. Ersättningsanspråk på grund av skada

Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till VFAS , dock senast fem (5) arbetsdagar efter att skadan konstaterats. Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar beställaren rätten att åberopa felet.

16. Försäkring

VFAS innehar ansvarsförsäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna villkor. Ansvarsförsäkringen täcker både person- och sakskada vid varje skadetillfälle. Nycklar förvaras betryggande. VFAS är även försäkrad mot låsbyten som kan inträffa vid förlust av Nycklar.

17. Force Majeure

Händelser utom VFAS kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, strejk,lockout, blockad eller ingripande av offentlig myndighet, som medför att VFAS icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, fritar VFAS från fullgörande av dessa skyldigheter under den tid förhållandet råder. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om VFAS själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd.

18. Ändringar och tillägg

Villkorsändringar meddelas beställaren minst två veckor innan ikraftträdande.

19. Hävning

Part äger rätt att häva avtalet om motparten försätts i konkurs eller kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina skyldigheter och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom. Om betalning inte erläggs i rätt tid och Beställaren trots påminnelse därom inte har betalt, har VFAS rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet i enlighet med konsumenttjänstlagens bestämmelser.

20. Sekretess

Varje uppdrag behandlas med sekretess. VFAS medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt. Beställare förbinder sig i sin tur att behandla information och material från VFAS i form av referenser och dylikt konfidentiellt.